م سل س ل

سَْ سَالَّ üا ِلكُ سَْ سَْ سْمَوَ ،لَ سِْ كَسْا لِكُ سَْ سَْ َ سِْلَ سْا لِكُ سَْ سَْ سْمَ ُ َعَامَاسْوَ ،لٌ سْكُ اهَكُلسْ َوَ ،لٌكسْشُ ِلله ِ مَعسِْ üِ ثُدلَّ َلَّتاَ ،َلله لِكُ سَْ م ا دتــس ا ــم ــق ª ا ــل دــ ا و اــس ــق وــكل ا. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

2023-01-29
    قد موا قريش ا ولا ت قد موها
  1. حيشرتلا بلط هل
  2. يا ِ ز ِ ل ن ِ ا ِ م َ ه
  3. This writing system is embed from Arabic Alphabet